A Development Agent for the Community of Piyon – Yon Ajan de Devlopman Pou Komin Piyon

A Development Agent for the Community of Piyon - Yon Ajan de Devlopman Pou Komin Piyon

By Geraud Charles, Goodwill Ambassador of the Pignon Community

What I have dreamed and continue to dream of today is the sustainable development of our communities. Here’s what I noticed in my experience as a former deputy: the community organically assigns the deputy the role of development agent.

In my electoral campaign in 1995 for the Majistrate of Piyon and in my 2000 campaign for the Piyon for the role of Deputy of Piyon, Rankit and Laviktwa I have always been thinking of the best means and strategies to serve the people as best as possible with in my actions. I was elected Deputy of Piyon, Rankit and Laviktwa from 2000 – 2004. (A deputy is analogous to a congressperson in the US parliament.)

Haiti is a country rich in human resources and natural resources that are both above and below the ground. Many places in the world do not have the resources that we have that we are overlooking.

The most important resource is human! I agreed to assume the natural role of the development agent starting first with people. The first category of people I looked to was the elected officials in what we call the territorial collective which include mayors, assembly committees, municipal councils, etc. The second category of people I looked to was foreign and local NGOs in the area, social organizations, coops, and youth organizations. I convened these groups which enabled me to build a strong communications system with them (such as opening a local office in the community) and enabled me to organize to respond to their identified priorities. In my time as deputy, I worked on schools, marketplaces, electricity, the National Route #3, and many other things. See more of this history on my Facebook page.

I am happy even though it’s been 13 years since I have held public office, the newly elected mayor of Piyon, Nicolas Victorin, a 31-year-old pioneer who I first heard engage in an impressive debate on the radio, granted me the opportunity and honor to continue serving the community as the Goodwill Ambassadors and Advisor of the municipality of Piyon. I thank him for the trust that he has placed in me to work in the interest of Piyon.

As part of the Mayor Victorin’s tour of the United States in July 2017, we were fortunate to meet with Massachusetts State Senator Linda Dorcena Forry, at her office at State of House in Boston. We shared with her the issues in Piyon that we are looking to address. The Senator named Rebecca Obounou of CHES and had her aid to connect us. We did so immediately and Ms. Obounou us to participate in entrepreneurship and business management training session for the Laborde poultry farm entrepreneus August ​​13 – 15 August 2017. She also invited us to the cocktail reception that Maryse Pénette Kedar hosted for CHES at her home in Petionville.

I returned and report back to Mayor Nicolas Victorin. Since our time with CHES we have been looking for ways to engage them in the same kind of work in the town of Piyon. We have already identified two enterprises in the Mere Labelle section of the community. One is a poultry farm and another is a school book bag producer. We are also continuing to identify other local businesses that can benefit from what CHES has to offer.

In partnership with the Center for Education and Development of Pignon (CEDEP) we are creating a dedicated fund to support the development of these enterprises that will strengthen the community

That’s what we believe! This is how we want to work!

Thank you to Senator Linda Dorcena Forry who connected us with Rebecca. We congratulate Ms. Rebecca, the founder of CHES, and all of the CHES team for the great that they are doing in Haiti. I say to the Mayor Nicolas Victorin Keep up the good work! Your vision is our hope!

 

AN KREYOL

Sa mwen te reve e kontinye ap reve jouk jounen jodya se yon devloman dirab sou plan ekonomik kominote Ayisyen yo. Men sa mwen remake nan eksperyans mwen kòm depite: kominote a bay depite a yon wòl tou natirèl kòm ajan devlopman.

Nan kanpay elektoral mwen nan lane 1995 pou Majistrat Pignon ak nan kanpay depite nan lane 2000 pou sikonskrisyon Pignon, Rankit ak Laviktwa mwen te toujou ap reflechi pou jwenn ki pi bon mwayen ak strateji mwen ka sèvi pèp sa pi djanm nan aksyon map poze. Mwen te eli depite Piyon Rankit avèk laviktwa de 2000 – 2004.

Ayiti se yon peyi ki rich an matyè resous imèn ak natirèl ke li genyen ni anwo ni anba tè a. Gen anpil kote nan peyi se pa de richès kap gaspiye.

Premye richès la se moun! Se pou sa mwen te dakò reponn a wòl ajan devlopman sa men mwen te komanse avèk moun. Premye kategori moun mwen te wè se moun popilasyon an chwazi libreman nan eleksyon nan mitan yo sa nou rele kolektivite teritoryal yo tankou Majistra yo, kazèk yo, asanble seksyon kominal yo, asanble minisipal yo. Dezyèm kategori moun nou te wè se ONG ki nan zòn nan, oganizasyon sosyal yo, ognizasyon peyizan yo, ognizasyon jèn yo. Mwen te reyini yo pou nou te mete yon sistèm kominikasyon an plas ki te pèmèt nou pi pre pèp la (pa egzanp nou te ouvri yon biwo kominikasyon nan zòn lan) epi ki te pèmèt nou kapab òganize pou nou te kapab reponn a priyorite yo. Pandan tan ke mwen te sèvi kòm depite, mwen te travay sou domèn edikasyon, mache Piyon, elektrisite, wout nasyonal #3 e anpil lòt pwojè. Plis detay sou paj Facebook mwen.

Mwen kontan menm si mwen pa nan pouvwa leta ankò depi 13 lane jodya, Majistra Nicolas Victirin, yon jèn Piyonè 31 lane ki sòt eli majistra e mwen te gen chans tande li nan deba kanpay elektoral nan radyo ak nan telvizyon Piyon banm yon opitinite pou m kontinye sèvi kominote a lè li chwazi m kò m Anbasadè Bòn Volonte ak konseye Meri Piyon.

Mwen pwofite di l mèsi pou konfyans li fè mwen lè li fè chwa pèsonèl li mwen pou travay sa nan enterè komin nan.

Nan kad toune ofisyèl Majistra Victorin te fè nan peyi Etazini nan mwa Jiyè 2017 nou te gen chans vizite Senatè Linda Dorcena Forry, nan biwo li nan State of House Boston, Massachussets. Nou te reflechi pou wè ki pi bon mwayen nou ka ateri nan komin nan pa rapò a tout problèm ki nan komininite sa.

Se konsa Senatè te site non sa: Rebecca Obounou de CHES. Li te pase sekretè li lòd pou ban nou tout koòdone Mme Rebecca! Tou swit nou antre an kontak ak li e li te envite nou al patisipe nan Okay (Laborde) Depatmant Sid peyi Dayiti nan yon sesyon fòmasyon ak moun Laborde sou kesyon yon pouleye ki se yon pwojè devlopman ekonomik dirab nan zòn sa nan dat 13 14 15 Dawout 2017. aLi te envite nou answit patisipe nan yon cocktail lakay Mme Maryse Pénette Kedar pou yon prezantasyon travay Ches deja e ap reyalize nan peyi Dayiti.

Nou te tounen e nou te soumèt rapò nou bay Majistra Nicolas Victorin ke nou te reprezante. Depi lè sa nap gade kouman ke nou ka fè menm travay sa tou nan komin Piyon an. Nou deja idantifye 2 antrepriz nan seksyon Labelle Mere nan komin lan. Younn ki se yon sistem poulaye, ak yon lòt ki fè valiz pou ti moun ale lekòl. Nou kontinye ap cheche toujou.

Centre d’Education et de Developpement de Pignon (CEDEP) an patenarya avèk Mairie Pignon nou kontinye ap idantifye ti antrepriz sa yo pou fòmasyon sa fèt nan komin Piyon e nou ap chèche lajan ki nesesè pou antrepriz sa yo devlope tèt yo nan benefis kominite a.

Se sa nou kwè! se konsa nou vle travay!

Nou di Mèsi a Senatè Linda Dorcena Forry ki te ba nou kontak sa. E nou felisite tout Mme Rebecca fondatè CHES ak tout ekip li pou gwo travay yap fè an Ayiti. Nap di Majistra Nicolas Victorin Kenbe la! Vizyon li se espwa nou!

share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »